• Vestervang Skole
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

Vestervang Skoles indsatsområder

Alle børn lykkes på Vestervang Skole
- inklusion som udviklingsprojekt
 
 
En definition på inklusion:
Inklusion er retten til at være her, uden at I skal tage hensyn til mig”
 
Dvs. at undervisningen/SFO-tiden tilrettelægges således, at alle elever ud fra egne forudsætninger kan deltage ligeværdigt sammen med klassen.
Fx kan en øget klasseledelse fremme inklusionen for ADHD elever.
 
 
Antagelser:
Inklusion foregår to steder:
 1. mellem ørerne – på børn, forældre og professionelle

 2. i relationerne – mellem børn, forældre og professionelle

 
For at inklusionsprocesserne skal lykkes i skolen, skal vi mestre:
 • Relationspædagogik - relationerne mellem professionelle og børn/forældre

 • Klasseledelse

 • Evaluering af egen praksis

 

Skole og hjem samarbejde

Fra skolens side har vi et stort ønske om et godt og velfungerende skole-hjem samarbejde, som vi derfor prioriterer højt. for at skabe helhed i barnets skole-fritids-og hjemmeliv er vort mål at have:
 
Tæt kontakt
Der holdes mindst et forældremøde i hver klasse. Fagenes årsplaner er tilgængelige på hjemmesiden før mødet, hvor de overordnede fokusområder bliver gennemgået. På møderne i 0 - 3 kl. deltager en pædagog fra SFO'en.
 
Der afholdes mindst 2 skole-hjem samtaler årligt. Herudover forventes det at både lærere og forældrene tager kontakt til hinanden ved såvel positive som negative emner. På skoleårets første forældremøde præsenteres eventuelle nye lærere og pædagoger og der deltager en kontaktperson fra skolebestyrelsen.
 
Forældrene i de enkelte klasser vælger kontaktforældre og forældreråd. Kontaktforældre deltager aktivt i arrangementer 1 - 2 gange årligt, samt et årligt møde for alle forældre, hvor skolebestyrelsen fremlægger sin årsberetning.
 
 
Gensidigt forpligtende samarbejde
Klasselærenen opstiller i samarbejde med eleverne klassens sociale regler. Ligeledes afstemmes forventningerne forældre og lærere imellem med henblik på det forestående samarbejde.
Konkret aftaler nedskrives og vedlægges mødereferatet.
 
I elevplanen informeres forældrene omkring deres barns faglige, sociale og personlige udvikling. Dertil afstemmes, hvordan forældrene konkret kan støtte sit barns udvikling. forældrenen og andre pårørende tænkes ind som ressource i forhold til årsplanen som f. eks. hjælpere ved projektarbejde, foredragsholdere om specifikke emner og praktiske hjælpere. Ved forældremødet introduceres disse opgaver, så den enkelte forældre kan tilbyde sin hjælp.
 
 
Højt kommunikationsniveau
Klasselærerne skriver løbende nyhedsbrev med aktuelle og relevante oplysninger om undervisningen og planlagte aktiviteter via Skoleintra. Skoleledelsen orienterer løbende på skolens hjemmeside om nyheder af almen karakter.
 
 
Gode fælles traditioner
En gang om året holdes:
 • Juleklippedag for alle klasser med deltagelse af forældre og bedsteforældre den sidste fredag i november.
 • Skolefest
 • Fyraftensmøde i forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen
 • Åbent hus arrangement for de nye børnehaveklasser.

 

Derudover afholder SFO' en kaffedage og de enkelte klasser afholder forældredage.

 

Selvstyrende team

Vestervang Skole er en afdelingsopdelt skole, hvor hver afdeling udgør et selvstyrende team:
 
Team 0. - 3., Team 4. - 6., Team 7. - 9. og Team A-gruppen.
 
Teamenes opgaver er at:
 • Sikre en faglig og kvalificeret undervisning

 • Sikre børnenes faglige, alsidige og peronlige udvikling

 • Fordel arbejdsopgaver mellem teammedlemmerne

 • Lægge afdelingens lærer- og elevskemaer

 • fordele ressourcerne til skole-hjem-samarbejdet

 • Implementere nye pædagogiske tiltag.

 • Evaluere undervisningen

 • Vikardække ved sygdom, kursus mv.

 • Opstille mål og handleplaner for den enkelte elev, herunder udfærdigelse af individuelle elevplaner.

 

Skolens indsatsområder

Specialpædagogisk bistand

AKT-tilbuddet

AKT – hvad er det?
På alle skoler findes et antal børn med det, man i daglig tale kalder AKT (adfærds- kontakt- og trivselsproblemer).
Eksempler på adfærd, der signalerer AKT-vanskeligheder kan være:
 • Barnet virker deprimeret, er negativ og opgivende.

 • Er afvisende (”lad mig være”)

 • Usikker og forvirret (”det kan jeg ikke finde ud af”)

 • Har lav frustrationstærskel (en kort lunte) og reagerer overraskende voldsomt.

 • Er tyndhudet, bliver meget nemt ked af det og såret

 • Kommer ofte i konflikt med andre børn

 • Er urolig, ukoncentreret, støjende

 • Er vanskelig at motivere og giver hurtigt op

 • Har svært ved at reflektere over hændelser

 • Har svært ved at beskrive egne følelser og tanker.

 
Formålet med AKT-gruppens arbejde er, at:
 • alle elever lykkes i klasse- og undervisningsmiljøet.

 • skabe læring i de enkelte relationer: elev-elev og lærer/pædagog-elev.

Specialundervisning

Timerne til specialundervisning fordeles på 3-5 lærere i hvert team.
Timerne kan afholdes på to måder:
 • Eleven tages ud af undervisningen i det fag, der skal understøttes af specialundervisningen.

 • Eleven tilbydes specialundervisning efter almindelig skoletid.

Tilrettelæggelsen af specialundervisning aftales mellem skole og hjem.
 

2 sprogsundervisning

Timerne til 2 sprogsundervisning fordeles på 1-2 lærere i hvert team.

Alle 2-sprogselever tilbydes undervisning, der afholdes efter elevernes almindelige skoletid.

Undervisningen aftales mellem skole og hjem. Hvis forældrene ikke ønsker tilbuddet, afleveres en forældreunderskrift på kontoret.

 

Støttefunktion

Hen over skoleåret tilrettelægges støttefunktioner målrettet bestemte klasser og elever.

Faglæreren og støttelæreren/pædagogen er forpligtede på at indgå i en fælles

planlægning og gennemførelse af undervisningen.

 

 

 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

A-Gruppen

Pr. 1. august 2011 startede Vestervang Skole et skiletilbud for børn med autisme spektrum forstyrrelser. I skoleåret 2013/14 vil der være ca. 25 elever fordelt fra 0. - 10. klassetrin.

For indskolingsbørn (0. - 3 kl.) vil der være fuld SFO og form mellemtrin og udskoling vil der være klubtilbud.

Fysisk vil afdelingen være placeret samlet på Rughavevej 68, nabo til almenskolen, derudover benyttes skolens faglokaler.

Undervisningen følger folkeskolens fagmål, og der afsluttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA) og/eller FS10 i de fag skolen, eleven og forældre i fællesskab finder det formålstjenligt.

 
Den daglige undervisning kendetegnes ved at:
 • der igennem en velstruktureret specialpædagogik skabes tydelighed og mening for den enkelte elev.
 • eleverne kommer til at møde så få voksne som muligt, så der sikres sammenhæng og tryghed.
 • alle elever har egen computer og i det hele taget anvender/satser skolen på IT- baseret undervisningsmidler.
 • strukturen i frikvatererne er tilpasset de enkelte elevers behov, så samværet bliver overskueligt og succesfuldt.
 • der udarbejdes individuelle handleplaner i tæt samarbejde med PPR og hjem.
 • den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringstile tilgodeses bedst muligt.
 • der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer.
 • eleverne er og bliver så selvhjulpne som muligt.
 • der hos de ældre elever tilrettelægge en uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejlederen, som tager højde for den enkeltes forudsætninger.

 

Et af de overordnede mål for Vestervang Skole er i samarbejde med forældrene at skabe livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Samvær på Vestervang Skole

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen § 2. Eleverne og forældrene skal i samarbejde med skolens leder og medarbejdere medvirke til et godt undervisningsmiljø i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens ordensregler, værdiregelsæt og i øvrigt almindelige normer for god opførsel. Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler m.v., skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne m.v.

Samværsværdier på Vestervang Skole

Vestervang Skole skal være et rart og trygt sted at færdes for både børn og voksne

Dette bidrager vi alle til ved at

 • optræde hensynsfuldt over for hinanden

 • have en god omgangstone

 • holde skolen i god stand

 • være positive og aktive
   

Til alles forståelse af ovenstående udformes samværsreglerne i de enkelte klasser og klynger i en løbende dialog børn og voksne i mellem.